-LEARNING DISABILITY MANAGEMENT- COUNSELING- TRAINING- MENTORING
കുട്ടികളുടെ പഠന സ്വഭാവ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
WhatsApp Now
"GET A BETTER FUTURE TO YOUR CHILDERNS"
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കു
WhatsApp Now
"COMMON STUDY PROBLEMS AND HOW TO DEAL WITH THEM"
പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥ കണ്ടെത്തി ആവിശ്യമായ ട്രൈനിംഗ് അവരെ പഠനത്തിലും കഴിവുകളിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിവരുന്നു
WhatsApp Now
"INTRODUCING THE ULTIMATE LEARNING SOLUTION CENTER"
ബുദ്ധിയും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേത്യേക സ്കിൽ ഡെവോലോപ്മെന്റ് ട്രൈനിംഗ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു
WhatsApp Now
"LEARNING THROUGH STEP-BY-STEP SOLUTIONS TO SOLVED PROBLEMS"
കുട്ടികളെ പഠനത്തിലും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും സഹായിക്കുന്നതിന്ന് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു
WhatsApp Now

OUR SERVICES

LD MANAGEMENT

LD management refers to the process of identifying, assessing, and supporting individuals with learning disabilities to achieve their full potential.

PARENTING TRAINING

Parenting training involves learning and developing skills, strategies, and techniques to enhance the relationship with children and promote their healthy development.

SKILL DEVELOPMENT TRAINING

Skill development training refers to programs or courses designed to improve or acquire specific skills for personal or professional growth.

LIFE TRANSFORMATION TRAINING

Life transformation training is a personal development process aimed at creating positive changes in an individual’s thoughts, behaviors, and overall well-being.

COUNSELLING

Counseling involves a confidential relationship between a trained professional and a client, providing support and guidance for emotional, behavioral, or mental health issues.

COGNITIVE SKILL TRAINING

Cognitive skill training involves exercises and techniques aimed at enhancing cognitive abilities such as memory, attention, perception, problem-solving, and decision-making.

Mirjan Haneefa

Founder Mind Code Academy, Consultant Psychologist And Parenting Expert

I’m Mirjan Haneefa, a passionate Founder of Mind Code Academy, Consultant Psychologist, and Parenting Expert. I am dedicated to helping individuals unlock their potential and lead fulfilling lives through the power of psychology and personal development.

As a Founder, my vision for Mind Code Academy is to provide a platform that empowers individuals to understand and harness the power of their minds. Through various programs, workshops, and coaching sessions, we aim to equip people with the necessary tools and strategies to overcome challenges, improve their mental well-being, and achieve their goals.

With a background in psychology, I bring a deep understanding of human behavior, emotions, and cognitive processes to my work. I believe that everyone has the capacity for growth and transformation, and I am committed to helping individuals tap into their inner resources to create positive change.

Shahana Lukman

Co-Founder LDM Trainer, Mentor, And Transformation Coach

Shahana Nazreen

Consultant Psychologist
Ldm Trainer

MUHSIN KT

CO-FOUNDER and Transformation Coach

Rizwana Jiyoosh

LdM Trainer and mentor

Sana Fathima

LDM Trainer Mentor

About Us

പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുയും ,ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം നൽകി അവരുടെ പഠനം ,സ്വാഭാവം ,ബുദ്ധി വികാസനത്തിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് ഹൃദയ ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് MINDCODE.

        വിദക്തരായ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ,ഓർമശക്തി ,കഴിവുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രൈനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് MINDCODE അടിത്തറ.ഏറ്റവും ആധുനികമായ സവിധാനത്തോടപ്പം വിതക്ത കൗണ്സലിംഗ് കൂടിയാകുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ പോസിറ്റീവായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്നു  .ഇതിലൂടെ കഴിവുറ്റ,ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന തൗത്യമാണ് MINDCODE ഏറ്റുടുത്തിരിക്കുനത്.

PARENTS TRAINING കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഉത്തമ കുടുബത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൂടി MINDCODE ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു .

FAQ

A learning disability is a neurological disorder that affects an individual’s ability to acquire, process, and retain information in a manner that is consistent with age and intellectual ability.

1.Learning disabilities are typically present at birth or develop early in life.

2.They can affect a range of skills, including reading, writing, math, and social skills.

3.Learning disabilities are not related to intelligence; people with learning disabilities can have average or above-average intelligence.

Dyslexia is a specific learning disability that affects an individual’s ability to read, write, and spell. It is caused by differences in brain structure and function and can be managed with specialized instruction and support.

Dysgraphia is a learning disorder that affects an individual’s ability to write, both by hand and on a keyboard. It is caused by differences in brain structure and function and can result in difficulties with spelling, handwriting, and organizing thoughts on paper.

Dyscalculia is a learning disorder that affects an individual’s ability to understand and perform math concepts and calculations. It is caused by differences in brain structure and function and can result in difficulties with number sense, arithmetic, and problem-solving.

 

 

"UNBIASED REVIEWS YOU CAN TRUST"

Mindcode എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീരെ മന്ദബുദ്ധി പോലെയുളള കുട്ടികളെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് കരുതി പോയതാണ് പോയപ്പോൾ വല്ല്യ കൊഴുപ്പമില്ല തോന്നി എന്റെ sisterആണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്തി അവിടുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചു അവിടെത്തെ Mam'm അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അങ്ങനെ 6ക്ലാസിൽ അവൻ പോയി അവന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായി

Shajila

parent

MINDCODE എന്ന സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഞാന്‍ അറിയുന്നത്‌ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജിലൂടെയാണ്‌. ലേണിംഗ്‌ വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്‍റെ മകള്‍ക്ക്‌ ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന്‌ ആലോചനയില്‍ ഞാന്‍ ന്ഥ ഠോ എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ എത്തിപ്പെടുകയും ഒരുപാട്‌ മാറ്റങ്ങള്‍ അതുവഴി എന്‍റെ മകളിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

Kylo James

parent

ADDRESS

MIND CODE ACADEMY
2 nd Floor Kabani complex
Opp.Stadium main gate
SK Temple Road
Kozhikode , KL 673004

SOCIAL